La intel·ligència en l'àmbit laboral va més enllà de la capacitat intel·lectual pura. Es tracta de navegar amb destresa en l'entorn laboral, simplificant tasques i maximitzant el rendiment. No obstant això, existeix una llista d'accions que, encara que comuns, limiten aquest potencial.

El propòsit d'evitar unes certes activitats radica a reduir l'estrés i la fatiga associats al treball.

Les persones veritablement intel·ligents comprenen que les seves accions poden modelar la seva carrera i reputació, per la qual cosa eviten comportaments que puguen perjudicar-los.

1. Procrastinació: el lladre del temps

La procrastinació, eixe hàbit de postergar tasques assencials per altres menys importants, especialment amb el creixement de les noves tecnologies. És molt important no cedir a aquesta temptació durant les hores laborals. La intel·ligència radica a gestionar el temps amb precisió i enfocar-se en el més prioritari.

2. Treball en equip: la força de la col·laboració

La persona intel·ligent comprén que, en la majoria dels casos, l'èxit no s'aconsegueix en solitari. Cultivar la humilitat i valorar el treball en equip és clau. La intel·ligència laboral implica saber quan liderar i quan ser un suport dins d'un grup.

3. Gestió de la càrrega de treball: saviesa en la distribució

La saviesa radica a no carregar sobre els muscles més responsabilitats de les que es poden manejar. La persona intel·ligent reconeix els seus límits i cerca equilibrar els seus compromisos per a evitar l'esgotament innecessari.

4. Planificació estructurada

Independentment de l'àrea d'especialització, mancar d'un pla de treball és com navegar sense brúixola en un oceà desconegut. L'absència d'un pla comporta la incapacitat per a establir prioritats, gestionar temps, complir amb terminis i tindre una visió clara del que es requereix per a aconseguir metes.

La intel·ligència en el treball, és fonamental evitar aquests comportaments limitants. En el seu lloc, enfoca't a cultivar una actitud positiva, assumur responsabilitats, valorar la col·laboració, mantindre la humilitat i estar sempre obert a aprendre i créixer professionalment.